Revision

Revision

Revisionen är en årlig hälsokontroll!

Är det onödigt att anlita en revisor när revisionsplikten blir frivillig? Nej, knappast. Behovet av revision ändras inte bara för att revisionsplikten tas bort. Revision blir även i fortsättningen det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet.

Driver du en mindre rörelse eller ett lite större företag? Det gör ingen skillnad. Revisionen är en kvalitetssäkring – se den som en årlig hälsokontroll av din verksamhet. Ditt företag får en kvalitetsstämpel och det underlättar affärer och kontakter.

Revisionen ger dig allt detta:

 • Förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra som du är beroende av
 • Bättre ordning och reda i företaget och ökad kvalitet i redovisningen
 • Mindre risk för företagsledaren och ägarna att råka ut för obehagliga överraskningar
 • En kontroll av att företaget följer regler och konkurrerar med andra på lika villkor
 • En ständig tillgång till ett kompetent bollplank med kort startsträcka

Revision ger trovärdighet

Att ha en duktig revisor betyder att du, som företagsledare och ägare, kan koncentrera dig på din affärsverksamhet och känna dig tryggare i dina beslut – du får hjälp med att minska riskerna.

Revisorn hjälper dig att få bättre kontroll och uppfattning om företagets risker och möjligheter. Det innebär att fel och misstag kan upptäckas i tid.

Det blir du, som ägare till små och medelstora företag, som beslutar om företaget ska revideras eller inte. Det är ett viktigt beslut. Det handlar om företagets förtroendekapital.

Vem vill du själv göra affärer med?

Handen på hjärtat. Skulle du inte själv föredra att göra affärer med ett företag som är reviderat, ett företag med kvalitetskontrollerad redovisning? Revisionen bidrar till att säkra kvaliteten på dina affärskontakters redovisning -och kvalitet kan aldrig tas för given.

Inom tjänsten revision tillhandahåller vi också bl.a.

 • Översiktlig granskning
 • Granskning enligt särskild överenskommelse
 • Granskning i samband med utställande av intyg

Skatterådgivning

Betalar ditt företag rätt skatt?  Oavsett om du eller ditt företag verkar inom Sverige eller internationellt är det knappast något beslut som inte medför skattekonsekvenser. Vi bistår med skatterättsliga utredningar och konsultationer rörande bl a löpande inkomstbeskattning. Vi har en djup och bred kompetens inom skatteområdet och erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

 • Företagsbeskattning
 • Personbeskattning
 • Beskattning av ägarledda företag och dess ägare
 • Rådgivning vid skatterevisioner och processer
 • Momsrådgivning
 • Köp och försäljning av företag
 • Upprättande av deklarationer för företag och privatpersoner

Varför JPA?

1 – Vi är företagare
Vi som driver JPA är själva företagare, vi förstår och hanterar de problem som möter företagare i vardagen med komplicerade regelverk, finansieringsfrågor, personalfrågor osv.

2 – Vi förstår och kan förklara
Vi kan förklara snåriga regelverk på ett enkelt och begripligt sätt

3 – Vi är oberoende
Vi är oberoende från nätverk och kan välja de samarbetspartner som är bäst för våra kunder.

4 – Vi har hög kompetens och sakkunskap
Vi har trots att vi inte är en stor byrå ändå tillgång till både juridisk, ekonomisk och skattekompetens på byrån. Det innebär att du genom din kontaktperson alltid kan få den hjälp du behöver.

5 – Vi har enkla beslutsvägar
Genom vår okomplicerade organisation har du alltid lätt att nå rätt person. Vi fattar beslut utan att det hamnar i långbänk, eller fastnar i organisationen.

6 – Vi är tillgängliga
Du har alltid möjlighet att få hjälp av någon som känner till ditt företag. Att ha löpande kontakter med våra kunder ser vi som nyckeln till ett väl fungerande samarbete.

7 – Vi är engagerade
Vi brinner för att göra det bästa för våra kunder, hitta lösningar på problem som uppstår och att finnas till hand som bollplank och partner i de affärsmässiga diskussioner som uppstår naturligt i vardagen.

8 – Vi har integritet
Vi vågar säga ifrån om det är något som inte känns bra. Som kund hos oss kan du även bli serverad den beska medicinen – om det skulle vara det som är det bästa för verksamheten. Att vara en god rådgivare innebär att man ibland behöver säga det kunden behöver höra, istället för vad kunden kanske vill höra.

9 – Vi vänder oss till alla typer av företag som vill göra rätt
Ingen verksamhet är för liten eller för stor, det viktiga är att det finns en vilja att göra rätt.

10 – Vi är nyfikna
Vi strävar efter att utvecklas, vi är nyfikna på både nya branscher, ny teknik och nyheter i branschen. Vi vill alltid ligga långt framme i vår utveckling av arbetsmetoder och kunskaper.

Immaterialrättslig rådgivning

Har ert företag ett tillräckligt skydd för era idéer?

I dagens snabbväxande affärssamhälle är det viktigt att du som företagare skyddar dina idéer och uppfinningar. Oavsett om det gäller patent, varumärken, design eller upphovsrätt.

En bra immaterialrättsportfölj utgör inte bara en konkurrensfördel utan stimulerar även fortsatt utveckling för företaget och dess medarbetare.

Har ni frågor gällande patent, varumärken, design och upphovsrätt, både på nationell och internationell nivå? Vi kan hjälpa er och tillsammans tar vi fram en affärsstrategi som passar just er verksamhet. Våra tjänster omfattar bland annat:

 • Varumärkesanmälningar (både nationellt och internationellt)
 • Licensering
 • Överlåtelser av rättigheter
 • Betalning av årsavgifter
 • Immaterialrättsliga avtal

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.

Ekonomistyrning

För att tillgodose behovet av en fungerande styrning och uppföljning hjälper vi till med att kartlägga företagets ekonomifunktion och rutiner. Vi kan också se över och identifiera behov av rapportering och uppföljning, ta fram förslag på förbättringar och åtgärder i form av:

 • Nya arbetsrutiner
 • Förbättra planerings- och budgetprocesser
 • Ny ansvarsfördelning
 • Omorganisation
 • Belöningsmodeller

Generationsskifte

Ett generationsskifte är en viktig och ofta komplicerad händelse som bör planeras och genomföras i god tid. Ett framgångsrikt generationsskifte förutsätter att hänsyn tas till såväl ägandesituationen i företaget som den fortsatta driften och aktuella skatteregler. Bland de frågeställningar man kan behöva överväga finns t ex

 • Vilken skattebelastning kan generationsskiftet innebära?
 • Klarar företaget att hantera likviditetssituationen med anledning av generationsskiftet, skatter mm?
 • Skall generationsskiftet ske genom gåva och kan det i så fall finnas personer som behöver kompenseras?
 • Skall ursprungliga ägare finnas kvar under en övergångstid och i vilken funktion i så fall?

Företagsvärdering

Det finns många anledningar att värdera ett företag och även om det finns allmänt accepterade värderingsmetoder är erfarenhet och kunskap hos den som utför värderingen av stor betydelse för kvaliteten på värderingen. Vi har mångårig erfarenhet av värdering av små och medelstora företag i samband med:

 • Värdering i samband med köp och försäljning av företag
 • Rådgivning i samband med samgående och fusioner
 • Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning och tvister
 • Företagsvärdering i samband med generationsskiften och överlåtelser
 • Rådgivning vid förhandlingar

Affärsjuridik & affärsrådgivning

Vi har lång erfarenhet av affärsrådgivning vilket du kan dra nytta av i din verksamhet.

Bolagsrätt och affärsjuridik har blivit allt viktigare för såväl små som stora företag, inte minst mot bakgrund av att den löpande redovisningen blivit mer regelstyrd och aktiebolagsrätten successivt reformerats.

Inom vårt kompetensområde återfinns också familjerätt. Inom det familjerättsliga området tillhandahåller byrån bl a boutrednings- och bodelningstjänster.

JPA kan bistå vid generationsväxlingar och andra bolagsrättsliga omstruktureringar, såväl fusion och likvidation som förvärv eller försäljningar. Bland byråns tjänster finns också nybildning av bolag samt upprättande av olika bolagsrättsliga avtal som t ex samarbetsavtal.

Områden där du kan få erfaren hjälp är t ex:

 • Köp av lagerbolag
 • Starta och driva eget företag
 • Affärs- och marknadsplanering
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Genomlysning av ekonomifunktionen
 • Generationsskiften och företagsvärderingar
 • Köpa eller sälja företag
 • Skattefrågor för dig och ditt företag
 • Rådgivning vid fusion, emission och likvidation